2 i 1 kyu

Wymagania egzaminacyjne na 2 i 1 kyu

 

2 kyu – brązowy pas

·         Uderzenia, pchnięcia [tsuki]:       hiraken tsuki (jodan, chudan), hiraken orosi uchi, hiraken mawashi uchi, hajshu (jodan, chudan), age jodan tsuki

·         Bloki [uke]:    koken uke (jodan/chudan, gedan)

·         Kopnięcia [geri]:   tobi oi mae geri, tobi Yaku mae geri, tobi nidan geri

·         Kata:   geki sai dai, pinan sono go

·         Kumite:   jiyu kumite 25 x 2min.

 

1 kyu – brązowy pas z czarną belką

 

 

·         Uderzenia, pchnięcia [tsuki]:       ryuto ken tsuki (jodan, chudan), naka yubi ippon Ken (jodan, chudan), oya yubi ken (jodan, chudan), atama tsuki (mea, yoko, ushiro)

·         Bloki [uke]:     kaka uke jodan, haito uchi uke

·         Kopnięcia [geri]:   jodan uchi heisoku geri, orosi uchi kakato geri, orosi soto kakato geri, tobi yoko geri

·         Kata:    tsuki no kata, yantsu

 

·         Kumite:    jiyu kumite 30 x 2min.

Góra