8 i 7 kyu

Wymagania egzaminacyjne na 8 i 7 kyu

8 kyu – niebieski pas

·         Pozycje [dachi]:               kokutsu dachi, kiba dachi

·         Uderzenia, pchnięcia [tsuki]:        uraken ganmen uchi, seiken shita tsuki, junt suki, shuto sakotsu uchi, shuto uchi komi

·         Przejścia [ido]:          kiba dachi

·         Bloki [uke]:    seiken chudan uchi uke

·         Kopnięcia [geri]:  kansetsu geri, yoko geri (jodan/chudan), mawashi geri (jodan/chudan/gedan)

·         Kata:   taikioku sono ichi, taikioku sono ni

 

7 kyu – niebieski pas z żółta belką

 

 

·         Pozycje [dachi]:    neko ashi dachi

·         Uderzenia, pchnięcia [tsuki] :     tettsui komi kami uchi, tettsui oroshi ganmen uchi, tettsui hizo uchi, tettsui yoko uchi, , shuto ganmen uchi, shuto hizo uchi

·         Bloki [uke]:      seiken juji uke, shuto mawashi uke

·         Kopnięcia [geri]: teisoku mawashi soto keage, haisoku mawashi uchi keage, mawashi geri chudan, kansetsu geri

·         Kata:    taikioku sono san, pinan sono ichi

 

·         Oddychanie[kokyu ho]:   ibuki

Góra